Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. W miesiącu lipcu 2017 r. zostały zakupione nowości wydawnicze dla młodzieży oraz lektury.

W związku z otrzymaniem dofinansowania nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego „Spotkania na Olimpie”, który został opracowany przez nauczyciela bibliotekarza panią Klaudię Matelską. Projekt skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VII a i klas: II i III gimnazjalnych.

Założenia projektu:

Problem czytania w dobie kultury obrazkowej często spędza sen z powiek nauczycielom. Większość uczniów niechętnie sięga po lektury, a zamiast nich woli obejrzeć adaptacje filmowe lub przeczytać streszczenie książki poleconej przez nauczyciela. Motywowanie uczniów do czytania jest trudne i pracochłonne. Wyjściem naprzeciw temu wyzwaniu jest niniejszy projekt.

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.

 

Cele i szczegółowy plan działania

Miło nam poinformować, że w ramach projektu "Moje miasto - moje gniazdo" podjęliśmy współpracę ze szkołą polonijną Mayo Polish School Szkoła Promyk Westport w Westport w Irlandii. Już niebawem relacja z naszych działań.

Czytaj więcej o projekcie 

Back to school szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
Back to school szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na każdym etapie edukacji,
Back to school szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
Back to school szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Celem Programu "Szkoła w Chmurze" jest:

 1. Stworzenie trwałych ram wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy szkołami z Programu "eSzkoła Wielkopolska" i nie tylko.
   
 2. Dostarczanie różnych usług z zakresu techniki IT związanych z:
  - utrzymaniem w ruchu i moni­torowaniem stanu infrastruktury dostępowej do Internetu,
  - niezawodnością działania i bezpie­czeństwem,
  - serwisem szkolnej infrastruktury IT oraz lokalnej sieci Wi-Fi Partnerów Programu.
   
 3. Wdrożenie działań edukacyjnych skierowanych do kadry Partnerów Programu obejmujących: udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach kształcenia zwiększających wiedzę i rozwijających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania technologii IT w edukacji.
   
 4. Promocja dobrych praktyk i nowych rozwiązań w zakresie wdrażania usług informatycznych u Partnera Pro­gramu i włączania ich do pracy szkoły z uczniem.
   
 5. Organizowanie akcji promocyjnych obejmujących urządzenia i oprogramowania w konkuren­cyjnych cenach dla Partnerów Programu.
   
 6. Stworzenie elektronicznej platformy wymiany poglądów dla dyrektorów i nauczycieli Partnerów Programu „Szkoła w Chmurze”.  

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4.940 nauczycieli i 11.680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą,a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.

Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.

Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.

Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli. Ważnym aspektem i celem dodatkowym programu "Aktywna tablica" jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach programu Aktywna tablica nasza szkoła otrzyma wsparcie finansowe na zakup sprzętu w wysokości 13.500 złotych.